حاملگی خارج رحمی دو قلوی یک طرفه  گزارش موردی

نویسندگان

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v18i2.3132

کلمات کلیدی:

حاملگی خارج رحمی دو قلو، سالپنژکتومی

چکیده

این مقاله یک مورد حاملگی خارج رحمی دو قلوی یک طرفه را در یک خانم 30 ساله گزارش می‌‌کند. بیمار با سابقه یک بار سقط در بارداری دوم به‌صورت طبیعی، در هفته هفتم پس از 10 روز خونریزی واژینال و درد زیر شکم برای انجام سونوگرافی مراجعه نموده است. در سونوگرافی انجام شده در داخل کاویته اندومتر ساک بارداری رویت نشد، اما تصویر یک حاملگی دو قلو از نوع مونوکوریون دی آمنیون دارای دو جنین حدود 6 هفته هر دو دارای ضربان قلب در آدنکس سمت راست مدیال تخمدان که مطرحکننده حاملگی خارج رحمی میباشد رویت گردید. بیمار در نهایت تحت عمل جراحی قرار گرفت و سالپنژکتومی انجام شد.

مراجع

Goswami D, Rathore AM, Batra S, Dubey C, Tyagi S, Wadhwa L. Facility-based review of 296 maternal deaths at a tertiary centre in India: could they be prevented? J Obstet Gynaecol Res 2013;39:1569-79. doi: 10.1111/jog.12099

De Ott D. A case of unilateral tubal twin gestation. Annales de Gynecologie et d'Obstetrique 1891;36:304.

Rolle CJ, Wai CY, Bawdon R, Santos-Ramos R, Hoffman B. Unilateral twin ectopic pregnancy in a patient with a history of multiple sexually transmitted infections. Infect Dis Obstet Gynecol 2006;2006:10306. doi: 10.1155/IDOG/2006/10306

Breen JL. A 21 year survey of 654 ectopic pregnancies. Am J Obstet Gynecol 1970;106:1004-19. doi: 10.1016/S0002-9378(16)34087-X

Parker J, Hewson AD, Calder-Mason T, Lai J. Transvaginal ultrasound diagnosis of a live twin tubal ectopic pregnancy. Australas Radiol 1999;43:95-7. doi: 10.1046/j.1440-1673.1999.00596.x

Heesuk Chae, Youngju Jeong, Rheu C. Unilateral Tubal Twin Ectopic Pregnancy: A Case Report of Failed Systemic Methotrexate Management Requiring Surgical Intervention. Journal of Gynecologic Surgery 2015;31:272-3. doi: 10.1089/gyn.2014.0134

Göker ENT, Tavmergen E, Özçakir HT, Levi R, Adakan Ş. Unilateral ectopic twin pregnancy following an IVF cycle. Journal of Obstetrics Gynaecology Research 2001;27:213-5. doi: 10.1111/j.1447-0756.2001.tb01253.x

Ash KM, Lyons EA, Levi CS, Lindsay DJ. Endovaginal sonographic diagnosis of ectopic twin gestation. J Ultrasound Med 1991;10:497-500. doi: 10.7863/jum.1991.10.9.497

Eddib A, Olawaiye A, Withiam-Leitch M, Rodgers B, Yeh J. Live twin tubal ectopic pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2006;93:154-5. doi: 10.1016/j.ijgo.2006.02.009

Dorfman SF. Ectopic pregnancy. 'Thinking ectopic,' key to diagnosis. Postgrad Med 1984;76:65-8. doi: 10.1080/00325481.1984.11698689

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2023-11-26

شماره

نوع مقاله

گزارش مورد

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>