بررسی فراوانی اپیستاکسی و نتایج تامپون‌ گذاری قدامی و خلفی با و بدون سرجی سل در بیماران مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستان‌های کامکار عرب‌ نیا استان قم

نویسندگان

  • صبا مومنی - پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
  • نرگس علیزاده - استادیار گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-9146-2600

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v19i1.3210

کلمات کلیدی:

اپیستاکسی, تامپون, اورژانس, بیمارستان

چکیده

مقدمه: اپیستاکسی به خونریزی از حفره بینی یا نازوفارنکس گفته میشود که مشکل شایع در بسیاری از افراد به شمار میرود. هرچند اپیستاکسی معمولاً خود به خود محدود شونده است، اما در برخی موارد همچون بیماران سالمند یا افراد مبتلا به بیماری زمینهای، میتواند تهدیدکننده حیات باشد.

مواد و روش‌‌‌ها: این مطالعه بهصورت توصیفی-تحلیلی به روش نمونهگیری در دسترس بر روی 226 بیمار مراجعه‌کننده به بیمارستان کامکار و عربنیا دانشگاه علوم پزشکی قم با شکایت اپیستاکسی مراجعه کرده بودند انجام شد. دادهها با استفاده از چک لیستی که شامل اطلاعات دموگرافیک و اقدامات انجام شده بود جمعآوری شد که بعد از جمعآوری وارد SPSS شده و با کمک آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.

نتايج: بیشتر بیماران با تشخیص نهایی، علل لوکال (محدود به بینی و بدون بیماری زمینهای) بودند (117 نفر (8/51%)). در بررسی آماری بین تزریق پک سل با تعبیه سرجی سل (001/0P<)، تزریق پک سل با نوع تامپونگذاری (قدامی یا قدامی- خلفی یا درمان دیگر) (005/0P=)، بین جنسیت با تعبیه سرجی سل (48/0P=)، بین سن و تعبیه سرجی سل (001/0P<)، سن و نوع تامپونگذاری (002/0P<)، سن و علت مراجعه (001/0P<) رابطه معنیداری وجود داشت ولی بین جنسیت با نوع تامپونگذاری (511/0P=) رابطه معنیدار وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به وجود رابطه معنادار بین متغیرها و کاهش میزان دفعات مراجعه در بیمارانی که سرجی سل تعبیه شده است و احتمال دریافت پک سل در موارد شدید، اقدام مناسب و حیاتی در جهت بهبود بیماران و در صورت امکان تعبیه سرجی سل توصیه میشود.

مراجع

Kodiya A, Labaran A, Musa E, Mohammed G, Ahmad B. Epistaxis in Kaduna, Nigeria: a review of 101 cases. Afr. Health Sci 2012;12:479-82. doi: 10.4314/ahs.v12i4.13

Mylonas S, Skoulakis C, Nikolaidis V, Hajiioannou J. Epistaxis Treatment Options: Literature Review. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2023;8.1-10. doi: 10.1007/s12070-023-03824-z

Ikram T, Asim MU, Masood S, Fatima A, Akash H, Shahan Z, et al. Efficacy of chemical and electrical cautery (Comparison) in management of Anterior Epistaxis. J. Rawalpindi Med Coll 2022;1.6-10. doi: 10.37939/jrmc.v1i1.1807

Krulewitz NA, Fix ML. Epistaxis. Emergency Medicine Clinics 2019;37:29-39. doi: 10.1016/j.emc.2018.09.005

Iqbal H, Bukhari St, Hassan Tu. Frequency of hypertension in the patients presenting with epistaxis in ENT Department, Nishtar Hospital, Multan 2017;6.375-7

Tomkinson A, Roblin D, Flanagan P, Quine S, Backhouse S. Patterns of hospital attendance with epistaxis. Rhinology 1997;35:129-31.

Daniell HW. Estrogen prevention of recurrent epistaxis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995;121:354-361. doi: 10.1001/archotol.1995.01890030080017

Fishpool S, Tomkinson A. Patterns of hospital admission with epistaxis for 26,725 patients over an 18-year period in Wales, UK. The Annals of The Royal College of Surgeons of England 2012;94:559-62. doi: 10.1308/003588412X13373405386691

Nunez Da, Mcclymont Lg, Evans Ra. Epistaxis: a study of the relationship with weather. Clin Otolaryngol Allied Sci 1990;15:49-51.doi: 10.1111/j.1365-2273.1990.tb00432.x

Okafor B. Epistaxis: a clinical study of 540 cases. Ear Nose Throat J 1984;63:153-9

Juselius H. Epistaxis a clinical study of 1,724 patients. J Laryngol Otol 1974;88:317-27.

Pollice PA, Yoder MG. Epistaxis: a retrospective review of hospitalized patients. Otolaryngology—Head and Neck Surgery 1997;117:49-53. doi: 10.1016/S0194-59989770205-5

Venettacci O, Nettlefold C, Chan L, Daniel M, Curotta J. Sub-labial packing: a novel method of stopping epistaxis from Little's area. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77:1370-1. doi: 10.1016/j.ijporl.2013.05.020

Bell G, editor Management of Epistaxis. Annual Refresher Course for the Family Physician;2016.

Morgan DJ, Kellerman R. Epistaxis: evaluation and treatment. Primary Care: Clinics in Office Practice. 2014;41:63-73. doi: 10.1016/j.pop.2013.10.007

Moran N DD. Epistaxis—Incidence, Etiology, and Management: A Hospital-based Study. Trauma 2016;16:57-97. doi: 10.5005/jp-journals-10013-1256

Walker TW MT, McGarry GW. The epidemiology and chronobiology of epistaxis: an investigation of Scottish hospital admissions 1995–2004. Clin Otolaryngol 2007;32:361-5. doi: 10.1111/j.1749-4486.2007.01530.x

Rahul RK AC, Sridevi K, Vinayakumar AR. Prevalence, risk factors and clinical presentations of patients with peripheral vertigo: a retrospective study from a tertiary care hospital. J Adv Med Med Res 2017;3:106-9. doi: 10.18203/2349-3933.ijam20160199

Alqarni ZM, Alajmi TA, Alhumaidi HH, AlharethAlhussain YMA, Alzahrani HSJA. Prevalence, causes, treatment, and outcome of epistaxis. 2019;60:30.

Monjas-Cánovas I, Hernández-García I, Mauri-Barberá J, Sanz-Romero B, Gras-Albert JR. Epidemiology of epistaxis admitted to a tertiary hospital. Acta Otorrinolaringologica (English Edition) 2010;61:41-7. doi: 10.1016/S2173-5735(10)70007-7

Knopfholz J, Lima-Junior E, Précoma-Neto D, Faria-Neto JR. Association between epistaxis and hypertension: a one year follow-up after an index episode of nose bleeding in hypertensive patients. Int J Cardiol 2009;134:e107-e9. doi: 10.1016/j.ijcard.2008.01.018

Kikidis D, Tsioufis K, Papanikolaou V, Zerva K, Hantzakos A. Is epistaxis associated with arterial hypertension? A systematic review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol 2014;271:237-43. doi: 10.1007/s00405-013-2450-z

Terakura M, Fujisaki R, Suda T, Sagawa T, Sakamoto T. Relationship between blood pressure and persistent epistaxis at the emergency department: a retrospective study. Am J Hypertens 2012;6:291-5. doi: 10.1016/j.jash.2012.05.001

Côrte FC, Orfao T, Dias CC, Moura CP, Santos M. Risk factors for the occurrence of epistaxis: Prospective study. Auris Nasus Larynx. 2018;45:471-5. doi: 10.1016/j.anl.2017.07.021

Danielides V, Kontogiannis N, Bartzokas A, Lolis C, Skevas A. The influence of meteorological factors on the frequency of epistaxis. Clin Otolaryngol Allied Sci 2002;27:84-8. doi: 10.1046/j.1365-2273.2002.00535.x

Lotfi A. Frequency of different causes of epistaxis in patients hospitalized in Imam Khomeini and Imam Reza hospitals during the last 10 years.

Haymes A, Harries V. ‘How to stop a nosebleed’: an assessment of the quality of epistaxis treatment advice on YouTube. J Laryngol Otol 2016;130:749-54. doi: 10.1017/S0022215116008410

Abootalebi Ghahnavieh A, Tashayoie A, Nasr Esfahani M, Golshani K. Comparative study of the efficacy of topical tranexamic acid with nasal tampon in management of epistaxis: A randomized clinical trial. Sci. J. Kurdistan Univ Med Sci 2020;25:140-9.

Reuben A, Appelboam A, Barton A, Vickery PJ, Body R, Hilton M, et al. Novel use of tranexamic acid to reduce the need for Nasal Packing in Epistaxis (NoPac) randomised controlled trial: research protocol. BMJ Open 2019;9:e026882. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026882

Kasperek ZA, Pollock GF. Epistaxis: an overview. Emergency Medicine Clinics 2013;31:443-54. doi: 10.1016/j.emc.2013.01.008

Sajjadi M, Honarvar H, Basiri-Moghadam K, Nazemi H, Mirhaghi A. Comparison of merocel and regular tampon regarding comfort and problems of patients after septo-rhinoplasty surgery. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2010;17:249-56.

دانلود

چاپ شده

2024-05-15

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>