بررسي پیشگویی‌کننده‌های رفتار پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار:یک مطالعه مبتني بر الگوی فرانظریه‌ای

  • Marzieh Araban دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- گروه آموزش بهداشت.
  • Sedigheh Sadat Tavafian دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- دانشیار
  • Saeid Motesaddi Zarandi دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت- دانشیار
  • Alireza Hidarnia دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- دانشیار آموزش بهداشت
  • Mahmood Reza Gohari دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آمار زیستی و ریاضی- مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی.
  • Afsaneh Laloie دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌الله- گروه زنان- استادیار
  • Ali Montazeri - پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی- گروه پژوهش سلامت روان- مرکز تحقیقات سنجش سلامت- استاد پژوهش

چکیده

مقدمه: باتوجه به مشكلات مادري و جنيني مرتبط با مواجهه زنان باردار با آلودگي هوا و نقش تعيين مراحل تغيير رفتار در پيشگيري از مواجهه، مطالعه حاضر با هدف تعیین پیشگویی‌کننده‌های مراحل تغییر رفتاری پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار شهر تهران طراحی شده است.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی 200 نمونه از زنان باردار سه منطقه جغرافیایی شمال، جنوب و مرکز تهران که به درمانگاه‌های مراقبت دوران بارداری مراجعه کردند، به‌طور تصادفی وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری داده‌ها ازطریق پرسشنامه‌های محقق ساخته و استانداردشده مطابق با الگوی فرانظریه‌ای، شامل فرم اطلاعات مردم‌شناختی، پرسشنامه منافع، موانع، خودکارآمدی و مراحل تغییر انجام پذیرفت. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون كای- دو، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک انجام شد.نتایج: میانگین (±انحراف معیار) سني افراد مورد مطالعه 4/8 ±9/26 سال و میانگین (±انحراف معیار) سن بارداری 1/9±9/27 هفته بود. بین مراحل تغییر رفتار با موانع، منافع و خودکارآمدی، همبستگی خطی معناداری مشاهده شد (001/0P=). همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که خودکارآمدی توان پیشگویی‌کنندگی مراحل تغییر رفتار را دارد (001/0P=).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد كه از ميان سازه‌هاي مورد بررسي الگوي فرانظریه‌ای، خودكارآمدي تنها سازه پيشگويي‌كننده اتخاذ رفتار پيشگيري از آلودگي هوا مي‌باشد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای مداخلات آموزشی درزمینه تغییر رفتار جهت کاهش مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار، مورد استفاده متخصصان امر سلامت قرار گیرد.
انتشار مقاله
آوریل 20, 2013
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
ARABAN, Marzieh et al. بررسي پیشگویی‌کننده‌های رفتار پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار:یک مطالعه مبتني بر الگوی فرانظریه‌ای. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:84-88, آوریل. 2013. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/52>. تاریخ دسترسی: 19 آوریل. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v8i2.52.