تأثیر خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوارها و توسعه منطقه‌اي بر روی هزینه‌های بهداشتی و فاجعه‌بار سلامتی

Yousef Mohammadzadeh1
, Khadijeh Hasanzadeh2
1- دانشگاه ارومیه- دانشکده اقتصاد و مدیریت- گروه اقتصاد- استادیار.
2- دانشگاه ارومیه- دانشکده اقتصاد و مدیریت- گروه اقتصاد- دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده


مقدمه: باتوجه به حیاتی بودن نیازهای سلامت افراد، به هنگام بروز مشکلات سلامتی، نمی‌توان تقاضا برای خدمات درمانی جهت رفع مشکل سلامتی را، به تعویق انداخت. از سوی دیگر، بروز مشکلات سلامت همواره توأم با عوامل خطر زیادی بوده است و عموماً افراد قادر به پیش‌بینی زمان بروز مشکلات سلامت خود نیستند. لذا باید عوامل مؤثر بر روی این هزینه‌ها بررسی و تعیین‌کننده‌های هزینه‌های فاجعه‌بار سلامتی نیز مورد رصد قرار گیرد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه با استفاده از آمار هزینه درآمد خانوارهای ایرانی در مناطق شهری و روستایی مربوط‌به سال 1391، با استفاده از یک الگوی رگرسیونی و یک الگوی probit و به کمک نرم‌افزار STATA به تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته شد. مطالعه حاضر برخی متغیرها، همچون سطح محرومیت استانی را نیز به مدل اضافه نموده است. ضرایب در سطوح معنی‌داری کمتر از 10% مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

نتايج: سهم هزینه‌های بهداشتی از بودجه خانوار و احتمال مواجهه با مخارج فاجعه‌بار سلامتی در خانوارهایی که در ادامه ذكر مي‌شود، بیشتر بوده است: در استان‌های توسعه‌یافته‌تر (مانند تهران) زندگی می‌کنند، سن سرپرست خانوار زیاد است، تعداد افراد بالای 60 سال و کمتر از 6 سال بیشتری دارند، در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، مستأجر هستند و سطح تحصیلات سرپرست خانوار کمتر است، بیشتر بوده است.

نتیجه‌گیری: این بررسی لزوم توجه به توزیع عادلانه امکانات بهداشتی در شهر و روستا، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند سالمندان، تأمین مسکن خانوارها، ارتقای سواد و آموزش عمومی، پوشش بیمه‌های همگانی و همچنین توسعه بیشتر مناطق محروم را مورد تأکید قرار می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان داد كه سه گروه خانوارهای مستأجر، خانوارهای فقیر ساکن در کلان شهرها و سالمندان را می‌توان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه دانست.

واژه های کلیدی


مخارج سلامت، هزینه‌های فاجعه‌بار، مدل پروبیت

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Kavosi Z, Rashidian A, Pourmalek F, MajdzadehR, Pourreza A, Mohammad K. Measuring household exposure to catastrophic health care expenditures: a longitudinal study in zone 17 of Tehran. Hakim Research Journal 2009;12:38-47.[Persian].

Ahmadi AM, Nikravan A, Naseri A, Asari A. Effective determinants in household out of packet payments in health system of Iran, using two part regression model. Journal of Health Administration 2014;17:7-12.[Persian].

Russo G, Ogawa N, Wandaningsih D, Sardjunani N. Household expenditures for health care in Indonesia: estimates from the 1987 socioeconomic survey. InHOMES Indonesia Project 1993;East-West Center Honolulu, Hawaii.p.69.

World Health Organization .World health statistics report: Switzerland;2013.

Fazaeli AA, Ghaderi H, Fazaeli AA, Lotfi F, Salehi M, Mehrara M. Main determinants of catastrophic health expenditures: a Bayesian logit approach on Iranian household survey data (2010). Glob J Health Sci 2015; 7:335-40. doi: 10.5539/gjhs.v7n4p335.

Boing AC, Bertoldi AD, Barros AJ, Posenato LG, Peres KG. Socioeconomic inequality In catastrophic health expenditure in Brazil. Rev Saude Publica 2014;48:632-41.

Mohammadzadeh Y. Determinants of the costs of impoverishment health cost in Iranian households. Journal of Iran's Economic Essays 2015;11:117-54.

United Nations. Human development report. New York: United Nations press;2005.

Maghsoudi M, Tabrizi R, Haghdoost AA, Eslami Shahrebabaki M. The study of general health status and its affecting factors on students of kerman university of medical sciences in 2012. Journal of Jiroft University of Medical Sciences 2014;1:59-67.[Persian].

Melberg HO, Sørensen J. How does end of life costs and increases in life expectancy affect projections of future hospital spending?. Oslo University, Health Economics Research Programme 2013;9:1-22.

Hosseini Nasab SE, Varahrami V. Determinant factors on households health care expenditures in Yazd, Iran. Journal of Health Administration 2010;13:73-9. [Persian].

Karami M, Najafi F, Karami Matin B. Catastrophic health expenditures in Kermanshah, West of Iran: Magnitude and distribution. J Res Health Sci 2009;9:36-40.

Mehrara M, Fazaeli AA, Fazaeli AA. Health finance equity in Iran: an analysis of household survey data. Journal of Health Administration 2010;13:51-62.[Persian].

Ping-Chan L, Kang H-H. The household income elasticity of health care expenditures: an empirical evidence from Taiwan. Available from: URL: http://gebrc.nccu.edu.tw/proceedings/ APDSI/2013/proc/P13 0128011.pdf.

Magazzino C. GSP and health expenditure in Italian regions. International Journal of Business and Management 2011;6:28-35. doi: 10.5539/ijbm.v6n12p28

Breyer F, Felder S. Life expectancy and health care expenditures: A new calculation for Germany using the costs of dying. Health Policy 2006;75:178-86. doi: 10.1016/j.healthpol.2005.03.011

Sheikhbaglu R. Identification of areas with a combined ranking. The Magazine of Research and Urban Planning 2011;2:53-70.

Pal R. Measuring incidence of catastrophic out-of-pocket health expenditure: with application to India. International Journal of Health Care Finance and Economics 2012;12:63-85. doi: 10.1007/s10754-012-9103-4

Akinkugbe O, Chama‐Chiliba CM, Tlotlego N. Health financing and catastrophic payments for health care: evidence from household‐level survey data in botswana and lesotho. African Development Review 2012;24:358-70. doi: 10.1111/1467-8268.12006

Arsenault C, Fournier P, Philibert A, Sissoko K, Coulibaly A, Tourigny C, et al. Emergency obstetric care in Mali: catastrophic spending and its impoverishing effects on households. Bull World Health Organ 2013;91:207-16. doi: 10.2471/BLT.12.108969

Wagstaff A. Measuring equity in health care financing: Reflections on and alternatives to the World Health Organization's Fairness of Financing Index. World Bank Publications;2001. doi: 10.1596/1813-9450-2550
DOI: 10.22100/jkh.v11i3.1320

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.