بررسی اپیدمیولوژیک حوادث در کارگران صنعت ساختمان سازی شهر کرمان

Javad Vatani-Shoaa
, Mahmoud Salasi
, Abbas Bahrampour
, Mahdi Raei
, Mohamad Asadi
, Reza Jafari-Nodoushan
, Hasan Khaje
, Shahab Kamkar
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه بهداشت حرفه ای- عضو هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- دانشجوی دکتری آمار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- استاد گروه آمار
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه- عضو هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- کارشناس بهداشت حرفه ای.

چکیده


مقدمه: حوادث به­عنوان يکی از مهم­ترين دلايل معلوليت­ها و مرگ در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شناخته شده است. در ميان مشاغل و فعاليت­هاي مختلف، صنعت ساختمان­سازي يکي از خطرناک­ترين صنايع در جهان است که میزان خطرات و زیان­های ناشی از آن تا حدی ناشناخته باقی مانده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اپیدمیولوژی حوادث ساختمان­سازی در شهر کرمان می­باشد.

مواد و روش­ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي تمام كارگران ساختماني (153 نفر) كه طي سال­هاي 1385 تا 1387 در شهر كرمان دچار حادثه شغلي شده­اند، مورد بررسي قرار گرفته­اند. اطلاعات اين پژوهش از طريق پرسش­نامه جمع­آوري و داده­ها پس از ورود به نرم­افزار آماري SPSS با استفاده از آزمون­هاي كاي- دو و رگرسيون لجستيك تجزيه و تحليل شده است.

نتايج: ميانگين سني افراد حادثه ديده 32 سال (حداقل 16 سال و حداكثر 70 سال) بود كه بيش­ترين ميزان حوادث (55/73%) در گروه سني 16-36 سال رخ داده است. به­طور كلي 3/16 درصد (25 مورد) از حوادث منجر به مرگ شده است و 8/77% از حوادث در افرادي رخ داده است كه داراي تحصيلات راهنمايي و كم­تر بوده­اند. بين سه متغير سال، فصل و شيفت رخ داد حادثه با نتيجه حادثه (مردن/زنده ماندن) ارتباط آماري معنادار وجود دارد اما بين وضعيت بيمه هر فرد با نتيجه حادثه ارتباط معناداري مشاهده نشده است (08/0=P).

نتيجه­گيري: در ایران ارتباط قوی میان دلایل و نتایج حوادث وجود دارد، لذا این مطالعه پیشنهاد بررسي بيش­تر با هدف تغییر در روند موجود را جهت پیشگیری از حوادث در آینده ارايه می­نماید.


واژه های کلیدی


حوادث، اپيدميولوژي، کارگران ساختمانی، کرمان.

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Pinnagoda Ch. Safety health and welfare on construction sites, A training manual. Geneva: International Labour Office;1999.

Majori S, Bonizzato G, Signorelli D, Lacquaniti S, Andreetta L, Baldo V. Epidemiology and prevention of domestic injuries among children in the Verona area (north-east Italy). Ann Ig 2002;14(6):495-502.

Rikhardsson PM, Impgaard M. Corporate cost of occupational accidents: an activity-based analysis. Accident Analysis and Prevention 2004;36:173-182.

Melia JL, Mearns K, Silva SA, Lima MS. Safety climate responses and the perceived risk of accidents in the construction industry. Safety Science 2008;46:949-958

Yu TS, Cheng FF, Tse SL, Wong TW. Assessing the provision of occupational health services in the construction industry in Hong Kong. Occup Med (Lond) 2002;52(7):375-82.

T-W Wong. Occupational injuries among construction workers in Hong Kong. Occupational Medicine 1994;44:247-252

Arndt V, Rothenbacher D, Daniel U, Zschenderlein B, Schuberth S, Brenner H. All- cause and cause specific mortality in a cohort of 20000 construction workers result from a 10 year follow up. Occup Environ Med 2004;61(5):419-425.

Arndt V, Rothenbacher D, Daniel U, Zschenderlein B, Schuberth S, Brenner H. Construction work and risk of occupational disability a ten year follow up of 144474 male workers. Occup Environ Med 2005;62:559-566.

Fam MI. Survey of work events and related factors in aluminum product factory of iran in 1999. Journal of Kordestan University of Medical Sciences 2001;19:18-32.[Persian].

Vazirinejad R. Survey of construction events in Rafsanjan city. Journal of Rafsanjan Medical Sciences 2005;4:326-331.[Persian].

Mohamed S, Ali TH, Tam WYV. National culture and safe work behaviour of construction workers in Pakistan. Safety Science 2009;47:29-35.

Halvani GhH, Aminipoor MR. Survey of work events in factories of social securing organization in Yazd city. Toloe Behdasht 2004;2:9-17.[Persian].

Colak B, Etiler N, Bicer U. Fatal occupational injuries in the construction sector in kocaeli, Turkey, 1990-2001. Ind Health 2004;42(4):424-30.

Sinan Unsar Necdet Sut. General assessment of the occupational accidents that occurred in Turkey between the years 2000 and 2005. Safety Science 2009;47(5):614-619.

Geetha MW, Xiuwen SD, Miller T, Haile E, Men Y. Costs of occupational injuries in construction in the United States. Accid Anal Prev 2007;39(6):1258-1266.

Camino Lópeza MA, Ritzel DO, Fontaneda I, González Alcantara O J. Construction industry accidents in Spain. J Safety Res 2008;39(5):497-507.

Chi CF, Chang TC, Hung KH. Significant industry-source of injuries-accident type for occupational fatalities in Taiwan. International Journal of Industrial Ergonomics 2004;34:77-91.

Jeong BY. Occupational deaths and injuries in the construction industry. Applied Ergonomics 1998;29:355-360.

Larsson TJ, Field B. The distribution of occupational injuries risks in the Victorian construction industry. Safety Science 2002;40:439-456.

Arboleda CA, Abraham DM. Fatalities in trenching operations- analysis using model of accident causation. Journal of Construction Engineering and Management 2004;130:273-280.

Huang X, Hinze J. Analysis of construction worker fall accidents. Journal of Construction Engineering and Management 2003;129:262-271.

Hinze J, Huang X, Terry L. The nature of struck- by accidents. Journal of Construction Engineering and Management 2005;131(2):262-268.

Chi CF, Chang TC, Ting HI. Accident Patterns and Prevention measures for fatal occupational falls in the construction industry. Applied Ergonomics 2005;36:391-400.

Sawacha E, Naoum S, Fong D. Factors affection safety performance on construction sites. International Journal of Project Management 1999;17:309-315.

Liao CW, Perng YH. Data mining for occupational injuries in the Taiwan construction. Industry. Safety Sciences 2008;46(7): 1091-1102.

Bahrampour A, Jafari R, Vatani Shoa J. Five-year epidemiological study and estimation of accidents distribution in construction industry workers in yazd city by the year 2011 by applying time series model. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2009;16(2):156-164.[Persian].




DOI: 10.22100/jkh.v5i4.159

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.