بررسی اثرات تزریق نانوذرات بیولوژیک نقره تولید شده توسط قارچ فوزاریوم به همراه دو نوع پیش‌آمادگی تمرینی بر تغییرات مورفولوژیک بافت مغز رت‌های نر ویستار

  • Afrooz Mottahedi1 1- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشکده علوم پایه- واحد شاهرود- دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود- شاهرود- ایران. http://orcid.org/0000-0002-0570-9938
  • Sayyed-Javad Ziaolhagh2 2- مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی- واحد شاهرود- دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود- شاهرود- ایران. http://orcid.org/0000-0003-2161-600X
DOI:

چکیده

مقدمه: امروزه تولید نانوذرات بیولوژیک به‌واسطه اثرگذاری بهتر در صنایع مختلف بسیار گسترش‌یافته است. اگرچه هنوز به‌طور کامل عوارض جانبی آنها بر بافت مغز مورد بررسی قرار نگرفته است. به‌علاوه از طریق اعمال محرک استرس‌زایی کمتر از آستانه آسیب به بافت (پیش‌آمادگی)، نظیر فعالیت بدنی، می‌توان مقاومت آن بافت را به محرک‌های آتی قدرتمندتر افزایش داد. لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تزریق دوزهای بالای نانوذرات بیولوژیک به‌همراه دو نوع پیش‌آمادگی تمرینی متفاوت بر تغییرات ساختاری بافت مغز رت‌های نر ویستار بود.مواد و روش‌ها: پژوهش بر روی 30 رت نر نژاد ویستار در 6 گروه که شامل کنترل سالم، نانو ذرات بیولوژیک نقره، پروتکل تمرین 1 (هوازی)، پروتکل تمرین 2 (بی‌هوازی)، نانو ذرات بیولوژیک نقره + پروتکل تمرین 1، نانو ذرات بیولوژیک نقره + پروتکل تمرین 2 بود، انجام شد. تزریق درون صفاقی نانو ذرات نقره پس از اجرای 10 هفته پروتکل هوازی و بی‌هوازی به ازای 10 درصد وزن بدن هر رت در 5 نوبت انجام شد و پس از 48 ساعت بعد از آخرین تزریق، رت‌ها بی‌هوش شده و نمونه‌گیری صورت پذیرفت. سپس نمونه‌ها با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و توسط میکروسکوپ نوری عکس‌برداری و مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد 10 هفته پیش‌آمادگی تمرین هوازی و بی‌هوازی به‌صورت معنی‌داری بر میزان مسافت طی شده در آزمون استقامتی پیشرونده بر روی تردمیل جوندگان (000/0>P) و وزن بدن رت‌های نر (000/0>P) اثر‌گذار بود. همچنین تزریق درون صفاقی نانوذرات بیولوژیک نقره با دوز بالا موجب التهاب و پرخونی خفیف سلول‌های عصبی بافت مغز در رت‌های بدون تمرین شد و ماده سفید و خاکستری سلول‌های عصبی تغییری نداشت. از طرفی در گروه‌های تمرینی التهاب و پرخونی تقلیل‌یافته بود و در گروه پیش‌آمادگی هوازی نسبت‌به بی‌هوازی این کاهش معنی‌دارتر بود.نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد پیش‌آماده‌سازی تمرینی مخصوصاً هوازی می‌تواند در کاهش درجه تخریب بافت مغزی ناشی از تزریق نانو ذرات بیولوژیک نقره با دوز بالا مؤثر باشد.
انتشار مقاله
سپتامبر 25, 2019
چگونه ارجاع دهیم؟
MOTTAHEDI1, Afrooz; ZIAOLHAGH2, Sayyed-Javad. بررسی اثرات تزریق نانوذرات بیولوژیک نقره تولید شده توسط قارچ فوزاریوم به همراه دو نوع پیش‌آمادگی تمرینی بر تغییرات مورفولوژیک بافت مغز رت‌های نر ویستار. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page: 3-14, سپتامبر. 2019. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2257>. تاریخ دسترسی: 16 ژوئیه. 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v14i2.2257.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي

واژه های کلیدی

نانو ذرات بیولوژیک نقره، پروتکل تمرین هوازی، پروتکل تمرین بی‌هوازی، پیش‌آماده‌سازی، بافت مغز.