رده‌بندي نتایج آنژیوگرافی با ترکیب شبکه عصبی- فازی و الگوریتم ژنتیک

Saeed Ayat1
1- دانشگاه پیام نور- گروه علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات- دانشیار.

چکیده


مقدمه: بیماری عروق کرونری قلب ازجمله بیماری‌هایی است که تشخیص زودهنگام آن امری حیاتی است. مطالعات نشان می‌دهد روش‌های نوین هوش مصنوعی در پیش‌بینی و تشخیص بیماری‌ها به‌طور گسترده موردتوجه محققان قرارگرفته است. هدف از این پژوهش، رده‌بندي نتایج آنژیوگرافی به دو دسته طبيعي و غیرطبيعي با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه از یک مجموعه داده شامل 152 بیمار که تحت آنژیوگرافی عروق کرونری قلب قرارگرفته بودند، استفاده شد. به‌منظور رده‌بندي نتایج حاصل از آنژیوگرافی عروق کرونری قلب از ترکیب شبکه عصبی- فازی و الگوریتم ژنتیک استفاده شد. سیستم پیشنهادی در نرم‌افزار MATLAB پیاده‌سازی شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: در پیاده‌سازی انجام‌شده، از 85 درصد داده‌ها جهت مرحله آموزش شبکه عصبی- فازی و 15 درصد باقیمانده جهت مرحله آزمون استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی در شاخص‌های صحت، دقت، حساسیت و اختصاصیت در حالت میانگین به‌ترتیب 9496/0، 9253/0، 9435/0 و 9569/0 و در بهترین حالت برای هر شاخص معادل عدد 1 به‌دست‌آمده است.

نتیجه‌گیری: استفاده از الگوریتم ژنتیک در فرآيند آموزش شبکه عصبی- فازی موجب بهبود سرعت در این شبیه‌سازی شد. همچنین بالا بودن شاخص‌های به‌دست‌آمده عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی در رده‌بندي و تشخیص افراد مبتلا‌به بیماری عروق کرونری قلب را تأیید می‌کند.


واژه های کلیدی


الگوریتم ژنتیک، آنژیوگرافی، بیماری عروق کرونری قلب، شبکه عصبی- فازی

تمام متن:

PDF XML


DOI: 10.22100/jkh.v12i2.1669