مقایسه تأثير تمرینات عمومی و اختصاصی کمری- لگنی بر کنترل حرکت و درد در افراد دارای کمردرد مزمن

Hadi Naghibi1, Malihe Hadadnezhad2, Amir Hossein Barati3, Sadredin Shojaedin4
1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی- دانشجوی دکتری.
2- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی- استادیار.
3- دانشگاه شهید رجایی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشیار.
4- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی- دانشیار.

چکیده


مقدمه: هدف تحقیق حاضر مقایسه تأثير تمرینات عمومی و اختصاصی منطقه کمری- لگنی بر درد و کنترل حرکت کمری- لگنی در افراد دارای کمردرد بود.

مواد و روش‌ها: جامعه آماری تحقیق شامل بیماران مبتلا‌به کمردرد مزمن غیراختصاصی بودند که 44آزمودنی با دامنه سنی 30 تا 40 سال برای انجام تحقیق فراخوانده شدند. باتوجه به اعمال مداخله، وجود گروه کنترل و انتخاب هدفمند آزمودنی‌ها به‌علت ماهیت تحقیق، روش تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي است. قبل و بعد از اجرای دو نوع متفاوت پروتکل تمرینی عمومی و اختصاصی کمری- لگنی، سنجش درد و کنترل حرکت به‌ترتیب با استفاده از مقیاس بصری درد و آزمون‌های لوماجوکی از آزمودنی‌ها به‌عمل آمد. نتایج با استفاده از تجزيه و تحليل واریانس يك‌راهه،تحليل كوواريانس، تی وابسته و مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 در نرم‌افزار SPSS نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفت.

نتايج: نتایج نشان داد که پروتکل تمرینات عمومی باعث کاهش کمردرد به ميزان 37% و بهبود كنترل حركت كمر به ميزان 39% گرديد درحالي‌كه اين ميزان در پروتكل اختصاصي به‌ترتيب 52% و 53% بود كه نشان مي‌دهد برتری در هر دو مورد با تمرینات اختصاصی مي‌‌باشد.

نتیجه‌گیری: نتیجه این مطالعه نشان داد سامانه کنترل حرکتی در بیماران مبتلا‌به کمردرد از انعطاف‌پذیری کافی برخوردار نبوده و درنتیجه این افراد جهت حفظ ثبات حرکتی خود ناگزیر از اتخاذ استراتژی‌هایی هستند که خود مي‌‌توانند پیامدهای جدید مخربی برای این بیماران در پی داشته باشند. بعد از انجام تمرینات اختصاصی کمری- لگنی، تغییرات قابل توجهی در درد و کنترل حرکت کمر به‌وجود آمده است که مي‌‌تواند مورد توجه محققان آینده جهت کمک به مراقبت و پیشگیری در بیماران مبتلا‌به کمردرد قرار بگیرد.


واژه های کلیدی


کمردرد، تمرین درمانی، کنترل حرکت کمر

تمام متن:

PDF XML


DOI: 10.22100/jkh.v12i2.1683