بررسی مقایسه‌ای کارآیی جذب رنگ Methylene Blue با استفاده از گرانول مرجان آهکی و گرانول لیکا از فاضلاب مصنوعی

Seyd Amin Al Yasin1, Mohammad Khoshgoftar2, Nader Mokhtarani3, Abdolrahim Yusefzadeh4,5
1- دانشگاه علوم پزشکی اراک- معاونت بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ارشد.
2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ارشد.
3- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده محیط زیست- گروه محیط زیست- دکتری.
4- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سردشت- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
5- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ارومیه- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

چکیده


مقدمه: رنگ‌ها از جمله آلاینده‌های اصلی موجود در فاضلاب‌های صنایع نساجی مي‌باشند که به‌دلیل ساختار پیچیده مولکولی، غالباً سمی و سرطان‌زا بوده و در محیط زیست پایدار مي‌باشند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه کارایی مرجان آهکی و لیکا در حذف رنگ متیلن بلو از پساب سنتتیک مي‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه بنیادی-کاربردی مي‌باشد که در آن از مرجان آهکی و لیکا به‌عنوان جاذب‌های مؤثر در حذف رنگ و بار آلی و رنگ متیلن بلو استفاده شده است. شاخص‌های مورد بررسی شامل وزن جاذب، زمان تماس، غلظت رنگ‌زا و pH بود. همچنین داده‌های حاصل از ثابت تعادل با استفاده از مدل‌های ایزوترمی و سینتیکی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: نتایج آزمایشات نشان داد كه میزان جذب رنگ توسط هر دو نوع جاذب با افزایش pH، زمان تماس و میزان جاذب افزایش مي‌یابد. افزایش غلظت رنگ‌زا از 50 میلی‌گرم در لیتر به 100 و 150 میلی‌گرم در لیتر باعث کاهش راندمان حذف رنگ و بار آلی گردید. نتایج نشان داد که داده‌های ثابت تعادل از هر دو نوع مدل ایزوترمی تبعیت مي‌کنند، با این تفاوت که مدل ایزوترم لانگموئر ضریب همبستگی بالاتری در استفاده از جاذب مرجان آهکی (1=R2)، و مدل فرندلیخ ضریب همبستگی بالاتری (999/0=R2) در استفاده از جاذب لیکا نشان داد. همچنین بررسی داده‌ها نشان داد که سینتیک حذف رنگ متیلن بلو از هر دو نوع مدل سینتیکی تبعیت مي‌کند که در این مورد نیز معادله سینتیکی درجه دوم ضریب همبستگی بالاتری (870/0<R2) را از خود نشان داد.

نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج به‌دست آمده مشخص گردید که گرانول مرجان آهکی در حذف رنگ متیلن بلو نسبت‌به گرانول لیکا کارآیی بهتری دارد. استفاده از این جاذب‌ها به علت ته‌نشینی سریع و عدم باقی مانده مؤثر در پساب مي‌تواند کاربرد آسان‌تری نسبت‌به سایر جاذب‌ها داشته باشد.


واژه های کلیدی


جذب سطحی، گرانول مرجان آهکی، گرانول لیکا، رنگ متیلن بلو، صنایع نساجیDOI: 10.22100/jkh.v12i2.1721