تأثیر تجویز پروژسترون بر تعداد فولیکول‌های ثانویه موش تحریک تخمک‌گذاری شده در زمان پیش از لانه‌گزینی

نویسندگان

  • Leila Narimani1 1- کارشناسی ارشد علوم تشریحی- گروه آناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-3295-9086
  • Nasim Beigi Boroujeni2 2- استادیار- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-4205-8169
  • Mohamad Reza Gholami3 3- دانشیار- گروه آناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- کرمانشاه- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0003-3719-1659
  • Khatereh Anbari4 4- دانشیار- گروه پزشکی اجتماعی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0002-6468-3053
  • Mitra Arianmanesh5 5- استادیار- گروه آناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- زنجان- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0001-9691-3012
  • Mandana Beigi Boroujeni*6 6- دانشیار- گروه آناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد- ایران. orcid http://orcid.org/0000-0003-2276-3554

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v14i1.2193

کلمات کلیدی:

فولیکول ثانویه، تحریک تخمک‌گذاری، پروژسترون، پیش از لانه‌گزینی

چکیده

مقدمه: تحريک تخمک‌گذاري توسط گنادوتروپين ها باعث افزايش پروژسترون در اواخر فاز فولیکولار و به‌دنبال آن تأثیر منفي روي نتيجه تحريک تخمک‌گذاري می‌شود. در اين مطالعه به بررسي تأثير تجویز پروژسترون بر تعداد فولیکول‌های ثانویه موش تحریک تخمک‌گذاری شده در زمان پیش از لانه‌گزینی پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه از 15 سر موش ماده بالغ استفاده شد. حيوانات به‌طور تصادفي به سه گروه تقسيم شدند: گروه کنترل، گروه تحريک تخمک‌گذاري و گروه تحريک تخمک‌گذاري همراه با تجويز پروژسترون. در گروه‌هاي تجربي، باhMG  و hCG، تحريک تخمک‌گذاري انجام شد و سپس حاملگي کاذب در هر سه گروه القا گرديد. در گروه تجربی 2 پس از القاي حاملگي کاذب، روزانه 1mg پروژسترون به ازاء هر موش تزريق شد. جهت بررسي‌هاي بافت‌شناسی، در زمان پيش از لانه‌گزيني نمونه‌های تخمدان از هر سه گروه برداشته و پس از جمع‌آوري داده‌ها تجزیه و تحلیل آماري انجام شد.

نتايج: در بررسی نتايج، تعداد فولیکول‌های ثانویه بين گروه‌های تجربی 1 نسبت‌به گروه تجربی 2 و گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت (05/0P<). اما در گروه تجربی 2 نسبت‌به گروه کنترل، اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: تجویز پروژسترون پس از تحريک تخمک‌گذاري باعث مهار فولیکولوژنز و در نتیجه جلوگیری از وقوع سندرم تحریک بیش از حد تخمدان می‌شود. به نظر مي‌رسد که تجویز پروژسترون پس از تحريک تخمک‌گذاري باعث ایجاد شرايط متعادل‌تر در تخمدان شده است.

مراجع

Santos MA, Kuijk EW, Macklon NS. The impact of ovarian stimulation for IVF on the developing embryo. Reproduction 2010;139:23-34. doi: 10.1530/REP-09-0187

Bosch E, Labarta E, Crespo J, Simon C, Remohi J, Jenkins J, et al. Circulating progesterone levels and ongoing pregnancy rates in controlled ovarian stimulation cycles for in vitro fertilization: analysis of over 4000 cycles. Human Reprod 2010;25:2092-100. doi: 10.1093/humrep/deq125

Al-Azemi M, Kyrou D, Kolibianakis E, Humaidan P, Van Vaerenbergh I, Devroey P, et al. Elevated progesterone during ovarian stimulation for IVF. Reprod Biomed Online 2012;24:381-8. doi: 10.1016/j.rbmo.2012.01.010

Lawrenz B, Fatemi H. Effect of progesterone elevation in follicular phase of IVF-cycles on the endometrial receptivity. Reprod Biomed Online 2017;34:422-8. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.01.011

Verdin H. Ovarian hyperstimulation syndrome. Head of Regulatory Policy 2018.

Aboulghar M. Prediction of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) Estradiol level has an important role in the prediction of OHSS. Hum Reprod 2003;18:1140-1. doi: 10.1093/humrep/deg208

Papanikolaou EG, Tournaye H, Verpoest W, Camus M, Vernaeve V, Van Steirteghem A, et al. Early and late ovarian hyperstimulation syndrome: early pregnancy outcome and profile. Hum Reprod 2005;20:636-41. doi: 10.1093/humrep/deh638

Reynolds LP, Grazul-Bilska AT, Redmer DA. Angiogenesis in the female reproductive organs: pathological implications. Int J Exp Pathol 2002;83:151-63. doi: 10.1046/j.1365-2613.2002.00277.x

Devroey P, Bourgain C, Macklon NS, Fauser BC. Reproductive biology and IVF: ovarian stimulation and endometrial receptivity. Trends Endocrinol Metab 2004;15:84-90. doi: 10.1016/j.tem.2004.01.009

Beigi M, Salehnia M, Al-Tiraihi T. Morphological change in mouse endometrium after ovarian hyperstimulation during implantation period. Medical J of Yazd Univ 2003;11:90-6.[Persian].

Arianmanesh M, Salehnia M, Niknafs B. Effect of progesterone on the ulterastructure of endometrium uterus after hyperstimulation mice at pre-implantation period. Yakhteh 2003;61-5.[Persian].

Salehnia M. Different pattern of expression in stimulated mouse endometrium. Exp Anim 2005;54:349-52. doi: 10.1538/expanim.54.349

Momeni S, Boroujeni MB, Momeni HR, Boroujeni NB, Alavi ER, Gholami MR. Role of progesterone administration on endometrial angiogenesis and other endometrial quantative changes in hyperstimulated mice at implantation period. Knowledge & Health 2015;10:31-9.[Persian]. doi: 10.1234/knh.v10i4.848

Hillier SG. Current concepts of the roles of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone in folliculogenesis. Human Reprod 1994;9:188-91. doi: 10.1093/oxfordjournals.humrep.a138480

Salehnia M, Arianmanesh M, Beigi M. The impact of ovarian stimulation on mouse endometrium: a morphometrical study. IJRM 2006;4:7-11.

Gad A, Besenfelder U, Rings F, Ghanem N, Salilew-Wondim D, Hossain MM, et al. Effect of reproductive tract environment following controlled ovarian hyperstimulation treatment on embryo development and global transcriptome profile of blastocysts: implications for animal breeding and human assisted reproduction. Hum Reprod 2011;26:1693-707. doi: 10.1093/humrep/der110

Sibug RM, Helmerhorst FM, Tijssen AM, de Kloet ER, de Koning J. Gonadotrophin stimulation reduces VEGF(120) expression in the mouse uterus during the peri-implantation period. Hum Reprod 2002;17:1643-8. doi: 10.1093/humrep/17.6.1643

Artini PG, Fasciani A, Monti M, Luisi S, D'Ambrogio G, Genazzani AR. Changes in vascular endothelial growth factor levels and the risk of ovarian hyperstimulation syndrome in women enrolled in an in vitro fertilization program. Fertil Steril 1998;70:560-4. doi: 10.1016/s0015-0282(98)00221-0

Egbase P, Sharhan MA, Berlingieri P, Grudzinskas J. Serum oestradiol and progesterone concentrations during prolonged coasting in 15 women at risk of ovarian hyperstimulation syndrome following ovarian stimulation for assisted reproduction treatment. Human Reproduction 2000;15:2082-6.

Ishikawa K, Ohba T, Tanaka N, Iqbal M, Okamura Y, Okamura H. Organ-specific production control of vascular endothelial growth factor in ovarian hyperstimulation syndrome-model rats. Endocrine Journal 2003;50:515-25.

دانلود

چاپ شده

2019-06-18

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>