تمرین تناوبی شدید از طریق پروتئین‌های mTOR و SREBP1 منجر به تنظیم بافت چربی در موش‌های صحرایی چاق مبتلا به دیابت نوع 2 می‌شود

  • Fatemeh Zarei*1 1- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد شهرکرد- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد- ایران.
  • Akram Jafari1 1- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد شهرکرد- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد- ایران.

چکیده

-
مقدمه: پروتئین‌های mTOR و SREBP1 پروتئین‌های کلیدی در متابولیسم و تنظیم بافت چربی هستند. چاقی و دیابت نوع 2 می‌تواند در عملکرد این دو پروتئین اختلال ایجاد کند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید بر محتوای پروتئین‌های mTOR و SREBP1 در بافت چربی زیرجلدی موش‌های صحرایی چاق مبتلا‌به دیابت نوع 2 می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 16 سر موش صحرایی نر 2 ماهه از نژاد اسپراگوداولی با میانگین وزن 20±300 گرم انتخاب و پس از دیابتی شدن از طریق القاء STZ و نیکوتین‌آمید به روش تصادفی به 2 گروه، تمرین دیابتی (8 سر) و کنترل دیابتی (8 سر) تقسیم ‏شدند. گروه تمرینی 4 روز در هفته مطابق با برنامه تمرینی به‏ مدت 8 هفته به تمرین HIIT پرداختند؛ در حالی که گروه کنترل هیچ‌گونه برنامه تمرینی نداشتند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون t-مستقل استفاده‏ شد.
نتايج: افزایش معنی‌داری در محتوای پروتئین‌ mTOR (001/0=P) و SREBP1 (001/0=P) در گروه‌ تمرین نسبت‌به کنترل مشاهده شد؛ وزن موش‌های صحرایی گروه کنترل (001/0=P) و تمرین (009/0=P) در پایان هفته هشتم نسبت‌به هفته اول افزایش معنی‌داری یافته بود؛ همچنین میزان قند خون در گروه کنترل در هفته هشتم نسبت‌به هفته اول افزایش معنی‌داری را نشان داد (006/0=P). اما در گروه تمرین در پایان هفته هشتم نسبت‌به هفته اول کاهش‌یافته بود (001/0=P).
نتیجه‌گیری: تمرین HIIT توانست وزن، میزان قند خون و محتوای پروتئین‌های mTOR و SREBP1 را تنظیم کند؛ بنابراین تمرین HIIT می‌تواند راه‌کار مناسبی برای تنظیم متابولیسم و بافت چربی باشد.
انتشار مقاله
ژوئیه 7, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
ZAREI*1, Fatemeh; JAFARI1, Akram. تمرین تناوبی شدید از طریق پروتئین‌های mTOR و SREBP1 منجر به تنظیم بافت چربی در موش‌های صحرایی چاق مبتلا به دیابت نوع 2 می‌شود. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:41-48, ژوئیه. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2284>. تاریخ دسترسی: 22 ژانویه. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i1.2284.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي

واژه های کلیدی

تمرین تناوبی شدید; پروتئین mTOR; پروتئین SREBP1; دیابت نوع 2; بافت چربی