بررسی ارزش بالینی سیتوکراتین 19 در تشخیص سرطان پستان

  • Behnaz Bakaeean - گروه ژنتیک مولکولی- واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی- مرودشت- ایران. -گروه ژنتیک مولکولی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس- فارس- ایران. http://orcid.org/0000-0003-0870-4419
  • Mehran Gholamin* - گروه علوم آزمایشگاهی- دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-0123-5755
  • Seyed Abbas Tabatabaee Yazdi - گروه پاتولوژی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-1423-5359
  • Mohammad Naser Forghani - مرکز تحقیقات جراحی سرطان- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد- ایران. http://orcid.org/0000-0002-7399-5905

چکیده

مقدمه: شیوع رو‌به افزایش و میزان بالای مرگ ناشی از سرطان پستان ضرورت شناخت ساز و کار مولکولی را به امری مهم مبدل ساخته است. از آنجا که درگیري غدد لنفاوي زیر بغل یک عامل پیش‌گویی‌کننده مهم محسوب می‌شود لذا شناسایی بیومارکرهای اختصاصی برای تشخیص زودهنگام درگیري غدد لنفاوي در بیماران مبتلا به سرطان پستان می‌تواند میزان پاسخ به درمان و در نهایت شانس بقا در بیماران را افزایش دهد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تعداد 54 غده لنفاوی نگهبان منفی بر اساس جواب پاتولوژی و 106 غده لنفاوی نگهبان با درگیری متاستاتیک از نمونه‌های پارافینه مورد بررسی قرار گرفت. مارکر سیتوکراتین19 (CK19) به‌عنوان نشانگر متاستاز در غدد لنفاوی استفاده شد و میزان بیان آن توسط تکنیک Real-time PCR)qPCR) و روش کمیت‌سنجی مطلق ارزیابی شد.
نتایج: با تحلیل نتایج به‌دست آمده از دو گروه بیماران دارای غدد لنفاوی مثبت و منفی مشخص شد که بیان سیتوکراتین19 در نمونه‌های مثبت نسبت‌به نمونه‌های منفی افزایش‌یافته است (005/0=P) همچنین سطح زیر منحنیROC  (AUC) با 006/0=P معنی‌دار بود. با توجه بهCUT OFF  250، اختصاصیت و حساسیت به‌دست آمده برای سیتوکراتین19 به‌ترتیب 63% و 89% می‌باشد. نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده این است که مقادیر بالاتر سیتوکراتین19 با عمق تهاجم (T) بیشتر، درگیری گره لنفاوی نگهبان و مرحله بالاتر بیماری مرتبط است.
نتیجه‌گیری: به‌منظور کاهش نتایج منفی کاذب سنجش همزمان سیتوکراتین19 در کنار روش‌های متداول تشخیصی حین عمل توصیه می‌شود.
انتشار مقاله
اكتبر 19, 2020
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
BAKAEEAN, Behnaz et al. بررسی ارزش بالینی سیتوکراتین 19 در تشخیص سرطان پستان. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], اكتبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2378>. تاریخ دسترسی: 05 مارس 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i3.2378.