مکانیسم مولکولی مهار اتصال ویروس SARS-COV-2 به گیرنده میزبان توسط فلاوونوئیدهای ضدویروسی باواچینین، کرویلیفول و لوتئولین

  • S. Ali Hashemi* - گروه علوم آزمایشگاهی- دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس- چالوس- ایران. - گروه بیوشیمی بالینی- دانشکده علوم پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0002-7991-1194
  • S. Zahra Bathaie - گروه بیوشیمی بالینی- دانشکده علوم پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران. http://orcid.org/0000-0002-2529-045X

چکیده

مقدمه: شیوع وسیع ویروس SARS-COV-2 در سرتاسر جهان منجر به پاندمی COVID-19 شده است. درک مکانیسم برهمکنش ویروس با گیرنده‌های میزبان کمک شایانی به توسعه داروها و استراتژی‌های درمانی مناسب می‌کند.
مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر، با استفاده از یک پروتکل استاندارد مرور سیستماتیک، مطالعات تجربی گزارش‌کننده اثرات ضدویروسی ترکیبات گیاهی علیه ویروس‌های خانواده کرونا در پایگاه‌های اطلاعاتی Google Scholar و PubMed جستجو شد. مقالات اصیل دارای معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شد و جهت شناسایی ترکیبات گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. سپس، برهمکنش این مواد با دومین اتصال به گیرنده (RBD) پروتئین اسپایک ویروس SARS-COV-2، با استفاده از تجزیه و تحلیل داکینگ مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. سه ماده مؤثره که دارای مساعدترین قدرت پیوند با RBD بودند، انتخاب شدند و مکانیسم مولکولی برهمکنش آنها، با نرم‌افزارهای Pymol، MOE و Ligplot تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: سه ماده مؤثره گیاهی باواچینین، کریلیفول و به ترتیب با مقادیر ΔG برابر با 8/4-، 8/1- و 6/7- دارای بالاترین برهمکنش با RBD و مهار اتصال ویروس- میزبان در بین 24 ماده مورد بررسی بودند. اتصال این لیگاندهای گیاهی به RBD به‌واسطه موتیف اتصالی گیرنده (RBM) و مشارکت تعدادی از آمینواسیدهای این موتیف به‌خصوص ریشه‌های Leu455، Gln493 و Asn501 صورت می‌گیرد.
نتیجه‌گیری: با در نظر داشتن اثرات ضدویروسی تجربی و برهمکنش مساعد باواچینین، کریلیفول و لوتئولین با پروتئین اسپایک SARS-COV-2، مطالعه حاضر این مواد گیاهی را جهت انجام کارآزمایی‌های بالینی در بیماری COVID-19 پیشنهاد می‌دهد.
انتشار مقاله
اكتبر 19, 2020
نوع مقاله
مقاله پژوهشي
چگونه ارجاع دهیم؟
HASHEMI*, S. Ali; BATHAIE, S. Zahra. مکانیسم مولکولی مهار اتصال ویروس SARS-COV-2 به گیرنده میزبان توسط فلاوونوئیدهای ضدویروسی باواچینین، کرویلیفول و لوتئولین. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], اكتبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2425>. تاریخ دسترسی: 05 مارس 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i3.2425.