تأثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر مایونکتین سرم و مقاومت انسولین زنان چاق

  • Maliheh Moein Farsanni1 1- کارشناسی ارشد- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد شهرکرد- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد. http://orcid.org/0000-0001-6349-8633
  • Akram *jafari2 2- استادیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد شهرکرد- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد. http://orcid.org/0000-0002-7771-3661
  • Haleh Fazel3 3- استادیار- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- واحد شهرکرد- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرکرد. http://orcid.org/0000-0002-8075-1845

چکیده

مقدمه: مایونکتین یکی از مایوکین‌هایی است که به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های مخالف با چاقی مورد توجه است و با بیماری‌های متابولیکی ارتباط دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر مقدار مایونکتین سرم و مقاومت انسولین زنان چاق است.
مواد و روش‌ها: 24 زن چاق (شاخص توده بدنی 32/2 ± 31/3 کیلوگرم بر متر مربع) در این تحقیق نیمه تجربی حضور داشتنند. آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی سه بار در هفته و به مدت 8 هفته، تمرین مقاومتی را انجام دادند. تعداد تکرارهای هر ست 10-8 و شدت فعالیت 85-50 درصد یک تکرار بیشینه بود. زمان استراحت بین ست‌ها 3-2 دقیقه و بین تکرارها 60-30 ثانیه بود. برای اندازه‌گیری مایونکتین به روش الایزا و مقاومت انسولین از طریق فرمول HOMA-IR، نمونه‌گیری خونی 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از دوره تمرین و در حالت ناشتا انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری در سطح معناداری (05/0P≤) و با نرم‌افزار SPSS انجام شد.
نتایج: 8 هفته تمرین مقاومتی منجر به کاهش سطوح مایونکتین و مقاومت انسولین در گروه تجربی شد (05/0P≤).
نتیجه‌گیری: علی‌رغم اینکه در اکثر تحقیقات دیده شده ورزش باعث افزایش مایونکتین و بهبود شاخص‌های متابولیکی می‌شود به نظر می‌رسد که مکانیسم تغییرات مایونکتین در پی ورزش مقاومتی در افراد چاق ممکن است متفاوت باشد این امر ممکن است با بیشتر بودن میزان مایونکتین در افراد چاق مرتبط باشد.
انتشار مقاله
سپتامبر 29, 2020
چگونه ارجاع دهیم؟
MOEIN FARSANNI1, Maliheh; *JAFARI2, Akram; FAZEL3, Haleh. تأثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر مایونکتین سرم و مقاومت انسولین زنان چاق. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. Page:2-9, سپتامبر. 2020. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2426>. تاریخ دسترسی: 04 دسامبر. 2020 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2426.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي