اپیدمیولوژی آسیب های اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی و اندام تحتانی در بین کشتی گیران کاراد تالوکا

نویسندگان

  • Amar V. - دانشکده فیزیوتراپی- دانشگاه دیمد- کاراد- هند. orcid http://orcid.org/0000-0001-9433-0606
  • G. - دانشکده فیزیوتراپی- دانشگاه دیمد- کاراد- هند.
  • Saurabh - دانشکده فیزیوتراپی- دانشگاه دیمد- کاراد- هند.

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v16i2.2673

چکیده

مقدمه: کشتی ورزش بسیار قدیمی و محبوب در هند ‌است. به دلیل ماهیت این ورزش، نیروی بیومدیکال متعددی در بین ورزشکاران اعمال می‌شوند و منجر به مجروح شدن قسمت‌های مختلف بدن می‌شوند. هدف از این مطالعه، یافتن شیوع جراحات موسکولواسکلتال در میان کشتی‌گیران کاراد تالوکا بود.

مواد و روش‌ها: ۱۰۰ کشتیگیران برای این مطالعه براساس معیارهای شمول و حذف انتخاب شدند. اطلاعات ساختاری جراحات مربوطبه کشتی و همچنین داده‌های دموگرافیک آنها گردآوری گردید.

نتایج: همه کشتی گیران حداقل ۱ ضایعه را گزارش کردند. رایج‌ترین مناطق اسیب دیده بدن در ناحیه اندام تحتانی (1/57%) و سپس در ناحیه اندام فوقانی بود (4/31%). کشیدگی عضلانی نیز بیشتر در ناحیه اندام تحتانی (1/57%) و سپس در ناحیه اندام فوقاننی مشاهده شد (4/31%).

نتیجه‌گیری: آسیب‌های موسکولواسکلتال بیشتر در اندام‌های تحتانی و فوقانی کشتی‌گیران مرد کاراد تالوکا شایع است.

بیوگرافی نویسنده

  • Amar V. Darade، - دانشکده فیزیوتراپی- دانشگاه دیمد- کاراد- هند.
     

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2021-09-28

شماره

نوع مقاله

-

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>