روان‌سنجی مقیاس گلاسكوي اصلاح‌شده پالما وكوك در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه توسط ارزیابان آموزش‌ندیده

Azim Azizi
, Seyed Davoud Tadrissi
, Abbass Ebadi
, Nozhatosadat Taghavi
, Fatemeh Mohammedi
, Maryam Rauof
, Narges Zare
, Vahid Shojaeimotlagh
- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌الله (عج)- دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری، مامايي- عضو هيئت علمي
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
- دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان شهید رجایی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي

چکیده


مقدمه: آرام‌سازی کمتر یا بیشتر از حد نیاز، باعث ايجاد مشکلات بسياري برای بیماران بخش مراقبت‌های ویژه می‌شود. ابزارهای روا و پایایی برای مانیتورینگ سطح آرام‌سازی این بیماران وجود ندارد. هدف از این مطالعه، تعیین اعتبار و پايايي مقياس گلاسكوي اصلاح‌شده پالما وكوك در بيماران بزرگسال بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه توسط ارزیابان آموزش‌ندیده می‌باشد.

مواد و روش‌ها: پس از ترجمه نسخه انگلیسی مقیاس گلاسکو اصلاح‌شده پالما و کوک به زبان فارسی، با استفاده از روش ارزیابی كيفيت زندگی بین‌المللي، هشت نفر ارزیاب (شامل: محقق اصلی، شش نفر پرستار و پزشک مقیم بیهوشی)، 70 بیمار را به‌طور مستقل با استفاده از مقیاس گلاسکو اصلاح‌شده پالما و کوک مورد ارزيابي قرار دادند. محقق اصلی علاوه‌براین دو نمره، امتیاز بیمار براساس مقیاس آنالوگ چشمی و مقیاس ریچموند جهت ارزیابی اعتبار مقیاس مذکور را ثبت می‌نمود. ارزیابان، درمورد مقیاس گلاسکو اصلاح‌شده پالما و کوک آموزش قبلی دریافت نکرده ‌بودند.

نتایج: ضریب همبستگی درون‌گروهي (ICC) برای مقیاس گلاسكو اصلاح‌شده پالما و كوك در گروه آموزش‌ندیده 898/0 بود و ضریب کاپا که نشان‌دهنده توافق بین ارزیابان می‌باشد 894/0 بود. همچنین ارتباط مثبت و معناداری (001/0P<) بین امتیاز مقیاس گلاسكو اصلاح‌شده پالما و كوك و مقیاس آنالوگ چشمی (91/0r=) و مقیاس آرام‌سازی آژیتاسیون ریچموند (897/0 r=) و مقیاس گلاسکو کوما (920/0r=) وجود داشت.

نتیجه‌گيری: اعتبار و پایایی مقیاس گلاسكو اصلاح‌شده پالما وكوك برای ارزیابی سطح آرام‌سازی در بیماران بزرگسال بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، حتی توسط ارزیابان آموزش‌ندیده، تأیید می‌گردد.


واژه های کلیدی


مقیاس گلاسكو اصلاح‌شده پالما و كوك، آرام‌سازی، پایایی، روایی، بخش مراقبت‌های ویژه

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Carrasco G. Instruments for monitoring intensive care unit sedation. Critical Care. 2000;4(4):217.

Ryder-Lewis M. Reliability study of the sedation-agitation scale in an intensive care unit. 2004.

McGaffigan PA. Advancing sedation assessment to promote patient comfort. Critical care nurse. 2002:29.

Jacobi J, Fraser GL, Coursin DB, Riker RR, Fontaine D, Wittbrodt ET, et al. Clinical practice guidelines for the sustained use of sedatives and analgesics in the critically ill adult. Critical care medicine. 2002;30(1):119-41.

Aaronson N, Acquadro C, Alonso J, Apolone G, Bucquet D, Bullinger M, et al. International quality of life assessment (IQOLA) project. Quality of life research. 1992;1(5):349-51.

Fowler SB, Hertzog J, Wagner BKJ. Pharmacological interventions for agitation in head-injured patients in the acute care setting. Journal of Neuroscience Nursing. 1995;27(2):119.

Cook S, Palma O. Propofol as a sole agent for prolonged infusion in intensive care. J Drug Dev. 1989;4(Suppl 2):65-7.

White SK, Hollett JK, Kress JP, Zellinger M. A renaissance in critical care nursing technological advances and sedation strategies. Critical Care Nurse. 2001;21(5; SUPP):1-14.

Ely EW, Truman B, Shintani A, Thomason JWW, Wheeler AP, Gordon S, et al. Monitoring sedation status over time in ICU patients. JAMA: the journal of the American Medical Association. 2003;289(22):2983-91.

De Jonghe B, Cook D, Appere-De-Vecchi C, Guyatt G, Meade M, Outin H. Using and understanding sedation scoring systems: a systematic review. Intensive care medicine. 2000;26 (3):275-85.

Azizi A, Tadrissi S, Ebadi A, Asad Zandi M, Babatabar Darzi H, Madani S, et al. Validity and reliability of Glasgow sedation level determination scale modified by Palma & Cook (GCSC) in adult patients hospitalized in critical care unit. IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN). 2009.

Ware JE, Keller SD, Gandek B, Brazier JE, Sullivan M. Evaluating translations of health status questionnaires: Methods from the IQOLA Project. International journal of technology assessment in health care. 1995;11(03):525-51.

Apolone G, Mosconi P. The Italian SF-36 Health Survey: translation, validation and norming. Journal of clinical epidemiology. 1998;51(11):1025-36.

Ware JE, Gandek B. Overview of the SF-36 health survey and the international quality of life assessment (IQOLA) project. Journal of clinical epidemiology. 1998;51(11):903-12.

Saraipur S. translation of knee Injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) questionnaire to Persian language and adapt it to Iranian culture tavanbakhshi. 2007;8:1-2. Persian.

Tadrisi SD, Madani SJ, Farmand F, Ebadi A. Richmond agitation-sedation scale validity and reliability in intensive care unit adult patient; persian. Iranian Journaj of Critical Care Nursing (IJCCN). 2009.

Gandek B, Ware JE. Methods for validating and norming translations of health status questionnaires: the IQOLA project approach. Journal of clinical epidemiology. 1998;51(11):953-9.

Egerod I. Uncertain terms of sedation in ICU. How nurses and physicians manage and describe sedation for mechanically ventilated patients. Journal of clinical nursing. 2002;11(6):831-40.

Consales G, Chelazzi C, Rinaldi S, De Gaudio A. Bispectral Index compared to Ramsay score for sedation monitoring in intensive care units. Minerva anestesiologica. 2006;72(5):329.
DOI: 10.22100/jkh.v8i1.43

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.