ارزیابی کارایی سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار Fe2O3 منتشره در هوای محیطی واحد سرند اکساید صنعت فولاد

Mahdi Jamshidi Rastani1
, Farshid Ghorbani Shahna2
, Abdolrahman Bahrami3
, Somayeh Hosseini4
1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناسی ارشد.
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- دانشیار.
3- دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- استاد.
4- دانشگاه علوم پزشکی گلستان- شبکه بهداشت مینودشت- کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای.

چکیده


مقدمه: تا كنون راهکارهاي مختلفی براي کاهش تماس کارگران با آلاینده‌های شیمیایی و يا کنترل انتشار آنها، ارائه شده‌است. سیستم تهویه مکنده موضعی متداول‌ترين نوع کنترل‌های مهندسی است که بر دیگر روش‌های کنترلی ترجیح داده می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین کارایی سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل ذرات منتشره در هوای محیطی واحد سرند اکساید در صنعت فولاد انجام شد.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصیفی، به‌منظور ارزیابی عملکرد سیستم تهویه موضعی واحد موردنظر به چهار قسمت اصلی: طبقه همکف، طبقه سرندها، طبقه هود 1 و پلتفرم هودهاي 15، 16 و 17 تقسیم گردید. 36 نمونه هوا به‌روش 600NIOSH – (سیکلون) جهت نمونه‌برداری و اندازه‌گیری از گردوغبارهای قابل تنفس و گردوغبار کلی در وضعیت‌هاي روشن و خاموش سيستم تهويه جمع‌آوري گردید.

نتایج: نتایج نشان داد که طبقه هود 1 دارای بیشترین غلظت گرد‌و‌غبار کلی به‌ترتیب با میانگین و دامنه تغییرات  mg/m3(47/434-1/118) 3/271 (تقریباً 2/18 برابر میزان استاندارد) و راندمان کنترل 9/3% بوده است. طبقه سرندها کمترین غلظت را به‌ترتیب با میانگین و دامنه تغییرات mg/m3 (51/31-95/8) 77/20 (تقریباً 4/1 برابر میزان استاندارد) و راندمان 35/29% در وضعیت سیستم روشن دارا بود. میانگین غلظت در کل واحد  mg/m3 (63/234-77/20) 6/127 و راندمان کلی سیستم در حدود 96/7% بود (mg/m3) 15mg/m3,PEL-OSHA: 10 (TLV-ACGIH:).

نتیجه‌گیری: راندمان سیستم در قسمت‌های مختلف متفاوت بوده و در کل سیستم تهویه موضعی مورد مطالعه از كارآيي لازم برخوردار نبود که آن را می‌توان به فقدان برنامه منظم و زمان‌بندی شده نگهداری و پايش سیستم و همچنین تغییرات نرخ تولید نسبت داد.


واژه های کلیدی


سیستم تهویه مکنده موضعی، صنعت فولاد، ارزیابی کارایی، گردوغبار

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Wang LK, Pereira NC, Hung Y-T. Handbook of environmental engineering advanced air and noise pollution control. Humana Press Inc;2005.

Inspection and testing of engineering control equipment (hygiene tech ii) 2008 [updated 2008 cited]. Available from URL: http://k-matrixsolution.page.tl/.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Monitoring and testing of ventilation systems industrial ventilation: a manual of recommended practice. 24th ed. Cincinnati:Ohio ACGIH;2001.

Wang B, Feng Wy, Wang M, Shi Jw, Zhang F, Ouyang H, et al. Transport of intranasally instilled fine fe2o3 particles into the brain: micro-distribution, chemical states, and histopathological observation. Biol Trace Elem Res 2007;118:233-43.

Graham Jones J, Warner CG. Chronic exposure to iron oxide, chromium oxide, and nickel oxide fumes of metal dressers in a steelworks. Brit J Industr Med 1972;29:169-77.

Local Exhaust Ventilation Checklist [updated 1390; cited]; Available from: URL: http://savehoh.blogfa.com/post-983.aspx. [Persian].

American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 24rd ed. Cincinnati: Ohio ACGIH;1998.

Brookhaven National Laboratory. Safety & health services division - industrial hygiene group, local exhaust ventilation system evaluations standard operating procedure;2010. Available from: URL: http://www.bnl.gov/esh/shsd/sop/pdf/ IH_SOPS/IH62400.

US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), NIOSH Manual of Analytical Methods Method No. 600, NIOSH, Cincinnati, OH. 6th ed. 2003. Available from: URL: http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/method-i.html.

Zaidi S, Sathawara N, Kumar S, Gandhi S, Parmar C, Saiyed H. Development of indigenous local exhaust ventilation system: reduction of welders exposure to welding fumes. Journal of Occupational Health 2004;46:323-8.

Wabeke Rl. Air Contaminants and industrial hygiene ventilation. CRC Press LLC; 1998.

Threshold limit values for chemical substances and physical agents & biological exposure indices. ACGIH;2010.

Ravichandran B, Krishnamurthy V, Raghavan S, Rajan B, Rajmohan H. Assessing dust exposure in an integrated iron and steel manufacturing plant in South India Work. A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation 2008;30(2):195-200.

Kakoee H. Evaluation of ventilation at radiator repairing tehran workshops. Ghazvin University of Medical Sciences Journal 2001;18:22-27.[Persian].

Ojima J. Efficiency of a tool-mounted local exhaust ventilation system for controlling dust exposure during metal grinding operations. Industrial Health 2007;45:817-9.

Aliabadi M, Bahrami A, Mahjoob H, Ghorbani shahna F, Golbabaee F. Effect of local exhaust ventilation to reduce worker exposure to silica dust at air stone crushing workplaces’ hamadan province. The 10th National Conference of Environmental Health; 2007; Hamadan University of Medical Sciences and Health, iran.[Persian].

Croteau G, Guffey S, Flanagan M, Seixas N. The effect of local exhaust ventilation controls on dust exposures during concrete cutting and grinding activities. AIHA J 2002;63(4):458-67.

Ojima J, Shibata N, Iwasaki T. Laboratory evaluation of welder’s exposure and efficiency of air duct ventilation for welding work in a confined space. Industrial Health 2000;38:24-9.

Lay JC, Zeman KL, Ghio AJ, Bennett WD. Effects of inhaled iron oxide particles on alveolar epithelial permeability in normal subjects. Inhalation Toxicology 2001;13(12):1065-78.

Department of occupational safety and health ministry of human resources, guide lines on occupational safety and health for design, inspection, testing and examination of local exhaust ventilation system. Malaysia: Doosahmohr;2008. Available from: URL: http://www.dosh.gov.my/images/dmdocuments/glx/ve_gl_lev.

Hazard Control Canadian Centre for Occupational Health & Safety, Hazard Control & industrial ventilation. 2006. Available from: URL: http://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ventilation.html

Lkw P, Ncp P, Y-Th P. Handbook of environmental engineering air pollution control engineering. Humana Press Inc;2004.

Health and Safety Executive (HSE). Maintenance, examination and testing of local exhaust ventilation, 2004. Available from: URL: https://public.rgfl.org/HS/Design and Technology/Maintenance, examination and testing of local exhaust ventilation.

US Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Ventilation investigation, OSHA technical manual (OTM)III, Chapter 3. Washington, DC: US Department of labor;2010. Available from: URL: https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_iii /otm_iii_3.html

Re H, Rm H. Air pollution and health. The Royal Society of Chemistry;1998.

The occupation safety & health division, ministry of manpower, guidelines on design, operation and maintenance of local exhaust ventilation systems. Singapore: Ministry of Manpower;2003. Available from: URL: http://www.mom.gov.sg/Documents/ safety-health/factsheets-circulars/Local Exhaust Ventilation

Health and Safety Executive (HSE). Assessing and inspecting local exhaust ventilation (lev) systems disease reduction programme, 2009. Available from: URL: http://www.edsscotland.co.uk/cs.

Jackson R. Monitoring local exhaust ventilation systems. Ann Occup Hyg 1976;19:309-12.

Ojima J, Shibata N, Iwasaki T. Laboratory evaluation of welder’s exposure and efficiency of air duct ventilation for welding work in a confined space. Industrial Health 2000;38(1):24-29.

Ski MG. Dust emission and efficiency of local exhaust ventilation during cast iron grinding. International Journal of Occupational Safety And Ergonomics (JOSE) 2002;8(1):95-105.

Ellhollund B, Moen Be. Chemical exposure in hairdresser salons: effect of local exhaust ventilation. Ann Occup Hyg 1998;42(4):277-81.

Kikuchi E, Kikuchi Y, Hirao M. Monitoring and analysis of solvent emissions from metal cleaning processes for practical process improvement. The Annals of Occupational Hygiene 2011;56(7):829-42.
DOI: 10.22100/jkh.v9i4.451

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.