تعیین شاخص‌های عملکرد ریوی کارگران یک صنعت نساجی در استان قم در سال 1392

Javad Malakouti1
, Shahram Arsang Jang2
, Mojtaba Dehghan Nasiri3
, Vahid Gharibi4
1- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناسی ارشد.
2- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده بهداشت- گروه مهندسي اپیدمیولوژی و آمار زیستی- مربی.
3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناسی ارشد.
4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات سلامت محيط و كار- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- مركز تحقيقات سلامت محيط و كار.

چکیده


مقدمه: کار در برخي شرایط می‌تواند بر سلامتی شاغلین اثر سوء داشته باشد. نزدیک به نیمی از عوامل خطر مؤثر در بروز بیماری‌های مزمن انسدادی ریوی دارای منشأ شغلی می‌باشند و این درحالی است که همه این موارد قابل پیشگیری هستند. در این مطالعه به تعيين اثرات ریوی ناشی از مواجهه با گرد و غبار الیاف اکریلیک در یکی از صنایع نساجی استان قم در سال 1392 پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه، از نوع مطالعات توصيفي ‌تحليلي است كه به مدت 4 ماه بر روي كارگران كارخانه نساجي لاله مهرگان انجام شده است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات فردی و شغلی از پرسشنامه استفاده شد و براي تعیین ظرفیت‌های ریوی کارگران، آزمون عملکرد ریوی با همکاری یک پزشک متخصص طب کار انجام شد. شاخص‌های عملکرد ریوی مورد بررسی شامل FEV1/FVC، FEV1، FVC و FEF 25- 75% بود؛ جهت توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌هاي آماری t تست، ضریب همبستگی پیرسون و تجزيه و تحليل واریانس یک طرفه در محیط SPSS استفاده گردید.

نتايج: نتايج نشان داد كه ظرفیت‌های عملکرد ریوی در سالن‌هاي مختلف اختلاف آماری معناداری با یکدیگر نداشتند. در بین شاخص‌های عملکرد ریوی، تنها اختلاف میانگین FEF 25- 75% در بین گروه شاهد و گروه‌های شغلی ریسندگی و بافندگی از نظر آماری معنی‌دار بود. براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عملکرد ریوی و سابقه‌ی شغلی، سن، شاخص توده‌ی بدنی و استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی ارتباط معناداری یافت نشد (05/0<P).

نتیجه‌گیری: براساس نتايج مطالعه، احتمال شروع مراحل اولیه اختلالات مربوط‌به انسداد راه‌های هوایی به‌ویژه راه‌های هوایی کوچک در کارگران سالن‌های بافندگی و ریسندگی بالا است لذا بررسی و اصلاح سیستم تهویه در سالن‌های تولید ضروری است.


واژه های کلیدی


نساجی، گردوغبار، عملکرد ریوی

تمام متن:

PDF XML

مراجع


Statistical Center of Iran. Abstract of labor force statistics project results. Tehran.2010.

Gulati M, Slade MD, Fiellin MG, Cullen MR. Healthcare for obstructive lung disease in an industrial spirometry surveillance program. J Occup Environ Med 2009;51:336-42.

Helmseresht P, Delpishe E, editors. Occupational health. Tehran: Chehr press;1992.[Persian].

Halvani A, Tavakoli M, Safari Kamalabadi M. Epidemiology of COPD in inpatients. Shahid Sadoughi University of Medical Science 2009;17:3-9.[Persian].

Beckett WS. Occupational respiratory diseases. N Engl J Med 2000;342:406-13. doi: 10.1056/NEJM200002103420607

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Work related lung disease. Surveillance report. Med Aust 2008:90-110.

Hosein zade K, Mohamadkhan Kermanshahi S, Khavanin A. The effect of using relaxation and fluid therapy on respiratory function in textile workers. The Scientific Journal of Zanjan 2002;9:17-21.[Persian].

Aminian O, Mozaffari S, Sharifian S, Rokni M, Ahmadzadeh F, Heidariam Miri H. Evaluation of respiratory symptoms and spirometric indices in Ghaemshahr,s textile workers. Occupational Medicine Journal 2011;3:46-51.

Rahimi Fard M, Zare Zade N. Potency of cotton and synthetic fibers to FEV1% and FEV1/FVC in Textile workers in Yazd province. Tehran University Medical Journal 2004;62.[Persian].

Aghlinejad M, Mostafaei M, editors. Occupational medicine practice. Tehran: Arjmand press;2007.[Persian].

Mehrparvar AH, Mirmohammadi SJ, Ghovve MA, Lotfi MH, Rezapour Shahabadi SA, Nabi Meibodi R. Assessment of the effect of exposure to natural fibers on across- shift changes in spirometric indices among textile workers. Occupational Medicine Journal 2011;3:4-10.

Christiani DC, Ye TT, Wegman DH, Eisen EA, Dai HL, Lu PL. Cotton dust exposure, across-shift drop in FEV1, and five-year change in lung function. Am J Respir Crit Care Med 1994;150:1250-5.

Salary M, Barkhordary A, Zahedpooranaraky M. Investigation of prevalence of ventilatory defects of textile mill workers in the Yazd province. Tehran University Medical Journal 1999;57:22-6.

Sin DD, Jones RL, Man SF. Obesity is a risk factor for dyspnea but not for airflow obstruction. Arch Intern Med 2002;162:1477-81.

Sarshar N, Khajavi A. The prevalence of obesity in females of 15-65 years of age in Gonabad, Iran. Ofogh-E-Danesh: J Gonabad Univ Med Sci and Health Serv 2006;12:38-43.
DOI: 10.22100/jkh.v11i4.1487

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.