بررسی توانایی تولید سیدروفور در استرپتوکوکوس پنومونیه با روش کروم آزورول S

Fereshteh Ebrahimi 1
, Mozhgan Kheirandish 2
, Moslem Jafari Sany 3
, Davoud Afshar 2* 0000-0002-3259-3790
1- کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
2- کارشناسی ارشد میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
3- دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
4- دکتری تخصصی باکتری شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

چکیده


مقدمه: یکی از عناصر حیاتی برای  باکتری های بیماری زا آهن می‌باشد. برخی از باکتری ها پروتئین هایی  تحت عنوان سیدروفور تولید می کنند که به علت تمایل بالا، آهن را از گلیکوپروتئین هایی مثل ترانسفرین و لاکتوفرین جذب می‌کنند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی توانایی تولید سیدروفور  در استرپتوکوکوس پنومونیه با روش کروم آزورول S می باشد.

مواد و روش‌ها: برای بررسی تولید سیدروفور از روش کروم آزورول S استفاده شد و تائید تولید سیدروفور با بررسی میزان جذب در طول موج 630 نانومتر انجام گردید. باسیلوس سوبتیلیس سوش استاندارد ATCC 11778  بعنوان کنترل مثبت استفاده شد.

نتایج: میزان جذب نوری برای باکتری باسیلوس سوبتیلیس که بعنوان کنترل مثبت بود 016/0-  و برای باکتری پنوموکک 043/0 به دست آمد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می­رسد پنوموکک فاقد توانایی تولید سیدروفور است لذا به احتمال زیاد این باکتری از سایر روش­ های جذب آهن مثل جذب آهن از لاکتوفرین، ترانسفرین، هم و فریتین استفاده می­کند.


واژه های کلیدی


استرپتوکوکوس پنومونیه، سیدروفور، کروم آزورول S

تمام متن:

PDF

مراجع


O’Brien KL, Wolfson LJ, Watt JP, Henkle E, Deloria-Knoll M, McCall N, et al. Hib and Pneumococcal Global Burden of Disease Study Team. Burden of disease caused by Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet. 2009;374(9693):893-902.

Arushothy R, Ahmad N, Yassin RM. Evolution of Erythromycin Resistance among Streptococcus pneumoniae Isolates in Malaysia from 2005 and 2010. Journal of Biosciences and Medicines 2016;4:116. doi:10.4236/jbm.2016.45012

Schroeder MR, Stephens DS. Macrolide resistance in Streptococcus pneumoniae. Front Cell Infect Microbiology 2016;6:98. doi:10.3389/fcimb.2016.00098

Sritharan M. Iron and bacterial virulence. Indian journal of medical microbiology 2006;24:163.

Brock JH. The physiology of lactoferrin. Biochem Cell Biol 2002;80:1-6.

Kawabata H, Sakamoto S, Masuda T, Uchiyama T, Ohmori K, Koeffler HP, et al. Roles of transferrin receptors in erythropoiesis. Rinsho ketsueki 2016;57:951-8. doi:10.11406/rinketsu.57.951

Gray-Owen SD, Schyvers AB. Bacterial transferrin and lactoferrin receptors. Trends Microbiol 1996;4:185-91.

Saha R, Saha N, Donofrio RS, Bestervelt LL. Microbial siderophores: a mini review. J Basic Microbiol 2013;53:303-17. doi:10.1002/jobm.201100552

Neilands JB. Siderophores: structure and function of microbial iron transport compounds. J Biol Chem 1995;270:26723-6.

Skaar EP. The battle for iron between bacterial pathogens and their vertebrate hosts. PLoS pathog 2010;6:e1000949. doi:10.1371/journal.ppat.1000949

Brown JS, Gilliland SM, Ruiz-Albert J, Holden DW. Characterization of pit, a Streptococcus pneumoniae iron uptake ABC transporter. Infect Immun 2002;70:4389-98.

Tai SS, Lee CJ, Winter RE. Hemin utilization is related to virulence of Streptococcus pneumoniae. Infect Immun 1993;61:5401-5.

Hammerschmidt S, Bethe G, Remane PH, Chhatwal GS. Identification of pneumococcal surface protein A as a lactoferrin-binding protein of Streptococcus pneumoniae. Infect Immun 1999;67:1683-7.

Turner AG, Ong CY, Walker MJ, Djoko KY, McEwan AG. Transition metal homeostasis in streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae. Adv Microb Physiol 2017;70:123-91. doi:10.1016/bs.ampbs.2017.01.002

Clarke TE, Ku SY, Dougan DR, Vogel HJ, Tari LW. The structure of the ferric siderophore binding protein FhuD complexed with gallichrome. Nat Struct Biol 2000;7:287-91. doi:10.1038/74048

Ferguson AD, Braun V, Fiedler HP, Coulton JW, Diederichs K, Welte W. Crystal structure of the antibiotic albomycin in complex with the outer membrane transporter FhuA. Protein Sci 2000;9:956-63. doi:10.1110/ps.9.5.956

Wandersman C, Delepelaire P. Bacterial iron sources: from siderophores to hemophores. Annu Rev Microbiol 2004;58:611-47. doi:10.1146/annurev.micro.58.030603.123811

Cheng W, Li Q, Jiang YL, Zhou CZ, Chen Y. Structures of Streptococcus pneumoniae PiaA and its complex with ferrichrome reveal insights into the substrate binding and release of high affinity iron transporters. PloS one 2013;8:e71451. doi:10.1371/journal.pone.0071451
DOI: 10.22100/jkh.v13i4.2090

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.