کف پای صاف انعطاف‌پذیر (flexible) غیرقابل انعطاف (rigid) درمیان افراد دارای اضافه وزن ماهراشترا (هند)

نویسندگان

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v16i2.2680

چکیده

مقدمه: قوس‌های پا، بخش الزامی از مجموعه پا هستند. این قوس‌ها توسط رباط‌ها و ماهیچه‌ها حمایت می‌شود. بسیاری از عوامل باعث مسطح شدن این قوس (کف پای صاف) می‌شوند. یکی از این عوامل، اضافه‌ وزن است. اما نوع کف پای صاف که به‌دلیل اضافه ‌وزن ایجاد می‌گردد، هنوز مشخص نیست. بنابراین هدف از این تحقیق یافتن شیوع انواع مختلف کف پای صاف به‌دلیل اضافه ‌وزن است.

مواد و روش‌ها: ۹۶ نفر بین گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال در این مطالعه شرکت کردند. این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه دیمد (Deemed) تصویب شد. BMI با استفاده از شاخص qutelet و کف پای صاف با استفاده از فوت پرینت تعیین شد. نوع فوت پرینت با استفاده از آزمون گسترش Toe extension تعیین شد.

نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که کف پای صاف غیرقابل انعطاف (rigid) بیشتر از کف پای صاف در افراد دارای اضاف وزن مشاهده می‌گردد.

نتیجه‌گیری: همبستگی قابل‌توجهی بین BMI و شیوع کف پای صاف وجود دارد در حالی که همبستگی کف پای صاف با سن و جنسیت وجود ندارد.

بیوگرافی نویسندگان

  • Sharvari Sahasrabuddhe، - دپارتمان موسکولواسکلتال- دانشکده فیزیوتراپی کرشنا- هند.
     
  • Chotai Khushboo، - دپارتمان موسکولواسکلتال- دانشکده فیزیوتراپی کرشنا- هند.
     
  • Amrutkuvar Rayjade، - دپارتمان موسکولواسکلتال- دانشکده فیزیوتراپی کرشنا- هند.
     

فایل‌های دیگر

چاپ شده

2021-09-28

شماره

نوع مقاله

-

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>