بررسی اثرات احتمالی نانو ذرات بیولوژیک طلای تولید شده بوسیله باکتری Bacillus cereus بر ساختار و عملکرد کبد موش صحرایی

Behrooz Yahyaei 1,2 0000-0002-6495-2911
, Parastoo Pourali 1,2
, Sahar Bakherad 1,2
1-گروه علوم پایه، دانشکده علوم پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
2- مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده


چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت استفاده از نانو ذرات طلا در زمینه تشخیص و درمان بیماری­ ها، بدست آوردن نانوذراتی که  دارای سازگاری بیشتری با بدن باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نوین بودن سنتز بیولوژیک نانوذرات طلا برخلاف سایر روش ها، هنوز اطلاعات چندانی از فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک این ذرات در اختیار نیست؛ بنابراین، مطالعه اخیر  بر روی ارزیابی اثرات احتمالی نانوذرات طلای تولید شده به روش زیستی بر روی کبد موش صحرایی صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: نانوذرات بدست آمده بر روی 15 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین منظور ابتدا موش های صحرایی به 3 گروه تقسیم شدند و پس از دو مرحله تزریق نانوذرات به روش داخل صفاقی، تشریح شده و کبد آن ها بعد از طی مراحل آماده سازی، بوسیله میکروسکوپ نوری مطالعه گردید. نمونه خون موش های صحرایی نیز جهت بررسی های بیوشیمیایی به آزمایشگاه ارسال و مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر دیده شد در هر دو گروه دریافت کننده نانوذرات با دوز سمی و غیر سمی، سلول های هپاتوسیتی دارای تغییرات واکوئولار بودند. علاوه بر این در گروه دریافت کننده دوز سمی فضاهای سینوزوییدی دارای اتساع و پرخونی اندکی نیز بود.

 نتیجه‌گیری: به طور کل نانوذرات طلای بیولوژیک دارای خواص سمیت سلولی اندکی بر بافت کبد بوده، که این سمیت وابسته به دوز نانوذرات می باشد.


واژه های کلیدی


نانو ذرات بیولوژیک، موش صحرایی، کبد، باکتری Bacillus cereus

تمام متن:

PDF

مراجع


Kumar SA, Abyaneh MK, Gosavi SW, Kulkarni SK, Ahmad A, Khan MI. Sulfite reductase-mediated synthesis of gold nanoparticles capped with phytochelatin. Biotechnol Appl Biochem 2007;47:191-5. doi:10.1042/BA20060205

Harrison RM, Ping Shi J, Xi S, Khan A, Mark D, Kinnersley R, Yin J. Measurment of number massand size disturbtionof particles in the atmosphere. Land 2002;358:2567-80. doi:10.1098/rsta.2000.0669

Heydarnejad MS, Jafarzadeh R, kabiri M. A survey ofacute histopathological effects of silver nanoparticles on liver, kidney with blood cells during oral administration in male mice (Mus musculus. J Shahrekord Univ Med Sci 2015;17:97-107.

Arbabi S, Bayrami A, Sheidaii P. An Investigation of the Toxicity of Zinc Oxide and Titanium Oxide Nanoparticles on Some Liver Enzymes in Male Mice. JRUMS 2017;16:633-644.

Pal A. Photochemical synthesis of gold nanoparticles via controlled nucleation using a bioactive molecule. Materials Letters 2004;58:529-34

Huang X, Qian W, El-Sayed IH, El-Sayed MA. The potential use of the enhanced nonlinear properties of gold nanospheres in photothermal cancer therapy. Lasers Surg Med 2007;39:747-53. doi:10.1002/lsm.20577

Jia HY, Liu Y, Zhang XJ, Han L, Du LB, Tian Q, et al. Potential oxidativestress of gold nanoparticles by induced,NO releasing in serum. J Am Chem Soc 2009;131:40-1. doi:10.1021/ja808033w

Noori A, Ghasami Z. Effect of Gold nanoparticles on Balb/c mice kidneys. Feyz 2013;16:639-40.

Pourali P, Yahyaei B. Effect of Silver Nanoparticles Produced by Paenibacillus on Rat Cutaneous Wound Healing . J Mazandaran Univ Med Sci 2018;28:107-112.

Abdelhalim MA, Jarrar BM. Histological alteration's in the liver of rats indused by different gold nanoparticle sizes,doses and explor duration. J Nanobiotechnology 2012;10:5. doi:10.1186/1477-3155-10-5

Johnson EF, Stout CD. Structural diversity of eukaryotic membrane cytochrome P450s. J Biol Chem 2013;288:17082-90. doi:10.1074/jbc.R113.452805

Gebhardt, R. (1996). Special issue on: international congress on hepatocytes: applications in cell biology, toxicology and medicine. Cell Bio Toxicol; 22: 1-65.

Rezaei A, Pourali P, Yahyaei B. Assessment of the cytotoxicity of gold nanoparticles produced by Bacillus cereus on hepatocyte and fibroblast cell lines. Journal of Cellular and Molecular Researches 2016;29:291-301.[Persian].

Aravinthan A, Kamala-Kannan S, Govarthanan M, Kim JH. Accumulation of biosynthesized gold nanoparticles and its impact on various organs of Sprague Dawley rats: a systematic study.Toxicology Research 2016.

Zhang XD, Wu HY, Wu D, Wang YY, Chang JH, Zhai ZB. Toxicologic effects of gold nanoparticles in vivo by different administration routes. Int J Nanomedicine 2010;5:771-81. doi:10.2147/IJN.S8428

Abdelhalim MA. Uptake of gold nanoparticles in several rat organs after intraperitoneal administration in vivo: a fluorescence study. Biomed Res Int 2013;013:353695. doi:10.1155/2013/353695

Abdehhalim MA, Abdelmottaleb Moussa SA. The gold nanoparticle size and exposure duration effect on the liver and kidney function of rats: In vivo. Saudi J Biol Sci 2013;20, 177-81

Chen YS, Hung YC, Liau L, Huang GS. Assessment of the in vivo toxicity of gold nanoparticles. Nanoscale Res Lett 2009;4:858-64. doi:10.1007/s11671-009-9334-6

Dragoni S, Franco G, Regoli M, Bracciali M, Morandi V, Sgaragli G, et al. Gold nanoparticles uptake and cytotoxicity assessed on rat liver precision-cut slices. Toxicol Sci 2012;128L:186-97. doi:10.1093/toxsci/kfs150

Rahimzade Torabi L, Doudi M, Noori A. Antibacterial effects of gold nanoparticles on multi-sdrug resistant klebsiella pneumoniae and escherichia coli and its effect on the liver of balb/c mice. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2016;23:1001-17.
DOI: 10.22100/jkh.v13i4.2051

Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.